Polityczny działacz (PEP)

OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNIE (PEP) to osoba fizyczna, która pełni lub została jej powierzona ważna funkcja publiczna:

 1. głowy państwa, szefów rządu, ministrów oraz zastępców lub asystentów ministrów;
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
 3. członków organów zarządzających partii politycznych;
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których orzeczenia nie podlegają dalszemu odwołaniu, z wyjątkiem szczególnych okoliczności;
 5. członków komisji audytowych lub zarządów banków centralnych;
 6. ambasadorów, dyplomatów i wysokich rangą oficerów sił zbrojnych;
 7. członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków zarządu lub osób pełniących równoważne funkcje w organizacji międzynarodowej;
 9. burmistrzów.

Najbliższa rodzina:

 1. małżonek lub osoba, z którą zamieszkuje co najmniej jeden rok,
 2. dzieci i ich małżonkowie lub osoby, z którymi mieszkają wspólnie od co najmniej jednego roku,
 3. rodzice.

Osoby, o których wiadomo, że są bliskimi współpracownikami PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne):

 1. każda osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest współwłaścicielem podmiotów prawnych lub porozumień prawnych bądź ma inne bliskie relacje biznesowe z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 2. każda osoba fizyczna posiadająca wyłączny tytuł własności do podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego, o którym wiadomo, że zostało utworzone na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jeżeli dana osoba przestała pełnić ważną funkcję publiczną przez okres co najmniej jednego roku, nie jest ona uznawana za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.