Polityczny działacz (PEP)

POLITYK (PEP) to osoba fizyczna, której została powierzona funkcja publiczna na wysokim szczeblu:

 1. Głowy państwa, szefowie rządu, ministrowie, deputowani lub wicemnistrowie,
 2. Członkowie parlamentów,
 3. Członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów wysokiego szczebla, których decyzje sądowe nie podlegają apelacji, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności,
 4. Członków trybunałów obrachunkowych oraz zarządów banków centralnych,
 5. Ambasadorowie, chargιs d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
 6. Członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.

Najbliźsi członkowie rodziny:

 1. Małżonek / małżonka lub osoba, z którą dzieli się miejsce zamieszkania co najmniej przez rok,
 2. Dzieci i ich małżonkowie lub osoby zamieszkujące z nimi co najmniej przez rok,
 3. Rodzice.

Bliscy współpracownicy osób pełniących funkcje PEP:

 1. Każda osoba fizyczna, która jest współbeneficjentem podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, lub mająca inne bliskie relacje biznesowe z PEP.
 2. Każda osoba fizyczna, która jest jedynym beneficjentem osoby prawnej lub porozumienia prawnego, które zostało ustanowione na faktyczną korzyść określonej osoby PEP.

W przypadku gdy osoba przestała pełnić powierzoną jej funkcję publiczną przez okres co najmniej roku, nie uznaje się jej za aktywnego polityka.